Cách Tăng Time On Site,Session Duration- Facebook Ninja

Cùng với time on page, time on site (hay session duration) là một trong những chỉ số Google Analytics khá quan trọng, giúp đo lường hiệu quả SEO, đồng thời đánh giá trải nghiệm của người dùng trên trang. Khi time on page trên trang tăng thêm dù chỉ 1s, tức là nhà quản trị web đã giữ người dùng ở lại trên được…